Обследване на настилката на ул. Одрин, гр. Бургас

Обследване на настилката на улица Одрин от кръстовище „Трапезица“ до бул. „Проф. Яким Якимов“ (участък от път III-9008 „Път I-9 (Бургас) – кв. Долно Езерово“ от км 0+000 до км 2+400 с Дефлектограф Лакроа

При изпълнение на договора са извършени следните дейности:

  • Измервания на огъванията под нормиран товар от 11,5 т/ос на всеки 5 м в едната лента
  • Издаване на протокол на измервания за носимоспособност от акредитирана строителна лаборатория
  • Определяне на фактическата носимоспособност по хомогенни участъци
  • Изготвяне на доклад от обследването, съдържащ препоръки за възстановяване и подобряване на състоянието на пътната настилка