ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Създаване на нови работни места в Инжконсултпроект ООД”.

Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 55 419.36 лв., от които 47 106.46 лв. европейско и 8 312.90 лв. национално съфинансиране.