„Аурубис България“ АД

Основните цели на обследването са:
– Измерване на огъванията под нормиран товар от 11,5т/ос в определените от Възложителя пътни участъци с Дефлектограф на Лакроа;
– Определяне на фактическата носимоспособност по хомогенни участъци;
Общата дължина на обследваните участъци е 3700м.