ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ УЛИЦИ „БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ“, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“, УЛ. „ПОЛТАВА“, УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“, УЛ. „КРАКОВ“ - гр. Велико Търново

Община Велико Търново

Проектът е осъществен по програма  BG16RFOP001-1.009-0005 „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е реконструкция на кръстовището на бул. “България“ с ул. “Краков“, ул. “Освобождение“, ул. “Беляковско шосе“ и ул. “Полтава“ за подобряване на транспортно-експлоатационните качества, пропускателната му способност, комфортни условия на шофиране, облекчаване на трафика при пиковите часове и благоустрояване на района около новия пътен възел с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Обхватът на проекта включва всички връзки на засегнатите улици, двата обръщача в обхвата на кръстовището, нов паркинг в северозападната зона на кръстовището.