Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”

Община Варна

„Инжконсултпроект“ ООД осъществи строителния надзор на строеж: „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“

В квартала е обновена уличната инфраструктура, изградени са нови тротоари и паркинги, алеи, кътове за отдих, детски площадки, озеленяване. Извършен е  основен ремонт на улиците „Д-р Петър Дертлиев“ и  „Проф. д-р Емил Станчев“, както и на карето, заключено между тях с ул. „Асен Разцветников“ и улицата над училище „Стоян Михайловски“. Преасфалтирани са уличните платна и са осигурени  безопасни условия за спорт, отдих и игра в района, както и достъпна среда за хора в неравностойно положение в съответствие с действащата нормативна уредба. Подменено е уличното осветление по улиците и паркингите, изградено е ново улично осветление по алеите  и покрай детските площадки и фитнесите на открито. Подменени са капаците на ревизионните шахти със самонивелиращи капаци.

Извършена е рехабилатация на 36 улици с обща дължина 5155м.