УСЛУГИ

От пред-инвестиционните проучвания, през изготвянето на работни проекти и получаване на разрешение за строеж, до въвеждането на обекта в експлоатация, ние можем да предложим нашите услуги в ролята си на проектант, консултант, строителен или инвеститорски надзор.
Разполагаме с необходимите геодезически инструменти, техническо оборудване и специализиран софтуер да извършим следните дейности:

Геодезически услуги – изработване на работна геодезическа основа, теренни снимки, трасиране, вертикални планировки, измервания на деформации;

Обследване и оценка на състоянието на пътища и улици– само ние и Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти в страната разполагаме с дефлектометър на Лакроа за измерване на огъванията на пътната настилка;

Изготвяне на проекти за рехабилитация, реконструкция и ново строителство на всякакъв вид пътища, улици и друга линейна инженерна инфраструктура;

Независим строителен надзор;

Консултации в областта на инвестиционното проектиране и строителство в България;

Одити и инспекции по пътна безопасност;