ПРОЕКТИ

"ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, като партньор в ДЗЗД "ЕЖИС - ИКП", изпълнява Договор с предмет "Изработване на идеен проект на АМ "Хемус" (етап 2)", с Възложител Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти". Договорът е част от Проект № BG161PO-004/2.0.01-0018 "Подготовка за доизграждане на Автомагистрала "Хемус", започнал на 12.07.2013 г. и следва да завърши до 30.06.2015 г. Проекта  се изпълнява чрез средства от Кохизионния фонд по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. Стойността на проекта е 6 240 000 лв. Стойността на Договора за изработване на идеен проект на АМ "Хемус" (етап 2) е 738 000 лв. и следва да завърши до 15.09.2015 г.