ЕКИП

инж. Ганка Колелиева

Управител

Строителен инженер – Транспортно строителство – ВИАС гр. София - 1981г .

Член на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране).

Инж. Колелиева има над 30 години опит в строителния сектор. Над 11 години е работила в сферата на строителния надзор на обекти, от които 4 години в Дирекция Национален строителен контрол към МРРБ. Освен това 7 години е отговаряла за организиране, отчитане и контрол на строителни обекти. Инж. Колелиева има близо двадесет годишен опит като проектант.

Като управител, инж. Колелиева е отговорен за цялостното управление на фирмата, бизнес стратегията и координирането на дейността на водещите проектанти и на екипа за упражняване на строителния надзор.

Тя е участвала и ръководила проектирането на множество малки и големи инфраструктурни обекти в цялата страна.

Участвала е в изпълнението на строителния надзор на многобройни строежи и обекти, както и е ръководила изготвянето на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите.