НАЧАЛО

Инжконсултпроект ООД е една от водещите инженерни компании в България, занимаваща се с проектиране, консултации и управление на проекти от транспортната инфраструктура.

Тя е основана през 1990 година във Варна, което я прави първата частна пътна проектантска фирма в страната.

През 2005 година компанията разширява сферата си на дейност, получавайки лиценз за извършване на независим строителен надзор.

В началото на 2012 година фирмата открива офис в град София.

От самото ѝ създаване, целта винаги е била да предостави на своите клиенти професионални, технически иновативни и финансово адекватни услуги.

Ние се стремим не само да изпълним изискванията на клиентите, но и да предвидим техните нужди, когато те нямат необходимите технически познания, за да доведем до успешен край проекта.

Нашият стремеж е да се наложим като водещата фирма в сферата на инженерните и проектантски услуги в България, което да ни даде възможност да излезем на международния пазар.

В дружеството е внедрена интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, както и на приложимите законови и нормативни изисквания.

Политика и цели по качеството, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда


ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0348-C01 по проект „Създаване на нови работни места в Инжконсултпроект ООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 55 419.36 лв., от които 47 106.46 лв. европейско и 8 312.90 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 18.08.2016 г. и е с продължителност 15 месеца. 


 

   

Проект:
"Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (Етап 2)"

Изпълнител:
"ЕЖИС - ИКП" ДЗЗД

Бенефициент:
Национална компания "Стратегически инфраструктурини проекти" (НКСИП)

Стойност на договора и срок на изпълнение:
Стойността на договора е 738 000,00 лева без ДДС.
Начална дата: 22.07.2014 г.
Крайна дата: 15.09.2015 г.
Продължителност: 420 дни (60 седмици; 14 месеца)

Финансиране на проекта:
Договорът с предмет "Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (Етап 2)" и се финансира от Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 по проект № BG161PO004-2.0.01-0018 "Подготовка за доизграждане на автомагистрала "Хемус" със средства от Кохезионен фонд.

Допълнителна информация

 


   

Проект:
Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

Изпълнител:
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, България

Бенефициент:
Национална компания "Стратегически инфраструктурини проекти" (НКСИП)

Стойност на договора и срок на изпълнение: 
Стойността на договора е 8 900,00 лева без ДДС.
Начална дата: 08.10.2015 г.
Крайна дата: 03.12.2015 г.
Продължителност: 56 дни (8 седмици)

Финансиране на проекта:
Договорът e с предмет „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ и се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. по Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 „Подготовка на Лот 3 на автомагистрала „Струма“, като част от проект за „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“ със средства от Кохезионния фонд.

Допълнителна информация


Представителите на фирма „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – инж. Иван Росенов Колелиев и инж. Росен Иванов Колелиев, заедно с представители на други български общини и фирми, присъстваха на семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия”, организиран от норвежка компания „Грийнзоун“ АС.

Семинарът се проведе в гр. Осло, Норвегия, от 10 до 11 октомври 2017 г., като участието на представители на българските общини и фирми е финансирано от Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, княжество Лихтенщайн и кралство Норвегия.

Събитието беше открито от българската посланичка в кралство Норвегия г-жа Румяна Митрева, която подкрепи желанието на българските участници за обмяна на опит и засилване на двустранните отношения между Република България и страната домакин.

Участниците имаха възможността да получат нови знания и да се запознаят с утвърдени практики и с постигнатите резултати в община Осло и водещи норвежки компании по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници; да се срещнат с потенциални партньори и да посетят т.нар. “Пасивни” къщи, които са енергийно независими. С пътуването до гр. Осло, Норвегия се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.

Допълнителна информация